Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

 

Ochrona danych osobowych jest w CLARUM sp. z o.o. traktowana bardzo poważnie. Dokładamy należytej staranności by Państwa dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa. Gromadzone przez CLARUM sp. z o.o. dane osobowe wykorzystywane są tylko w celach określonych w Polityce prywatności lub w innym celu wskazywanym w momencie przekazywania ich przez Państwo. Nie identyfikujemy użytkowników strony CLARUM sp. z o.o. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i danych.

 

Czego dotyczy  niniejsza Polityka?

 

Niniejsza polityka dotyczy usług oferowanych przez CLARUM sp. z o.o. w zakresie obsługi prawnej (dochodzenie odszkodowań).

 

Jak chronimy dane osobowe?

 

Jesteśmy bardzo zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu projektujemy nasze usługi mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy stosowne procedury, polityki i środki ostrożności. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych środków ochrony pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 

Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

 

CLARUM sp. z o.o. nie przekazuje uzyskanych danych osobowych poza EOG.

 

Wykorzystywanie danych

 

Musimy posiadać podstawę prawną by dysponować Państwa danymi osobowymi. W tym celu możemy poprosić o Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • korzystania z naszej strony internetowej
 • zawarcia i wykonania łączącej Państwo z CLARUM sp. z o.o. umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług
 • wykonania ciążących na CLARUM sp. z o.o. obowiązków prawnych, np.:
 1. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych
 2. udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami
 • do rozpatrywania kierowanych przez Państwo próśb, skarg i zapytań
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. cesję wierzytelności przez CLARUM sp. z o.o.
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji
 • w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

Zbieramy informację na temat jak korzystają Państwo z naszej strony internetowej, ale w każdym przypadku jest to anonimowe.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

W chwili, gdy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe informujemy Państwa jak długo będziemy je przechowywać. Respektujemy następujące zasady dotyczące ochrony danych osobowych:

 • Legalności, rzetelności, przejrzystości – przetwarzamy dane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
 • Ograniczenia celu – dane zbieramy w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami
 • Minimalizacji danych – dane zbierane przez nas są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane
 • Prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane
 • Integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 • Ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu przez określony czas:

 

 • trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez CLARUM sp. z o.o. roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań
 • wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury
 • w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. prawo podatkowe
 • niezbędny do rozpatrzenia kierowanych przez Państwo próśb, skarg, zapytań
 • w którym CLARUM sp. z o.o. może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych
 • niezbędny do dokonania oceny wiarygodności płatniczej
 • posiadania Państwa zgody, tj. aż do momentu jej wycofania
 • trwania procesu rekrutacji, a w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu wycofania zgody
 • do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu, w razie gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 

Kiedy użyjemy Państwa danych osobowych by skontaktować się z Państwem?

 

Możemy użyć Państwa danych osobowych by skontaktować się z Państwem w różnych celach, tj.:

 • aby zrealizować świadczoną na Państwa lub na naszą rzecz usługę i dochodzić polubownie ewentualnych roszczeń związanych z jej wykonaniem
 • aby poinformować Państwa o wszelkich istotnych zmianach związanych z nawiązaną współpracą,
 • aby odpowiedzieć, gdy się z nami Państwo skontaktują lub odpowiedzieć na zapytanie, prośbę lub skargę
 • zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.

 

Kontaktujemy się z Państwem tylko, gdy jest to konieczne albo kiedy uzyskamy Państwa pozwolenie.

 

Czy przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych?

 

CLARUM sp. z o.o. w żadnym wypadku nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych. W związku z powyższym nie wysyłamy żadnych niechcianych ofert, czy też ankiet marketingowych.

 

Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

 

W żadnym wypadku nie sprzedajemy posiadanych przez nas danych osobowych. Zbieramy i korzystamy z Państwa danych tylko jeśli wyrażą Państwo na to zgodę;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; posiadamy taki obowiązek prawny lub nasz prawnie uzasadniony interes.

 

Przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom:

 • kiedy korzystamy z usług współpracujących z nami podmiotów lub naszych podwykonawców (abyśmy mogli zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, możemy korzystać z usług innych firm powierzając im przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu).

Dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były traktowane tak, jak gdybyśmy przetwarzali je bezpośrednio. Starannie wybieramy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, dzielimy się z nimi tylko tymi danymi osobowymi, które są konieczne dla wykonania przez nie usług. Upewniamy się, że Państwa dane osobowe są bezpieczne

 • kiedy zgodnie z prawem musimy przekazywać Państwa dane innym organizacjom;
 • gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

 

Czy można żądać usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych?

 

W każdym przypadku zależy to od tego, jakiego rodzaju danych osobowych usunięcia Państwo żądają. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem nie mogą Państwo żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie jest wymagane przez przepisy prawa.

 

Jakiego rodzaju prawa Państwu przysługują?

 

Mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych
 • uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
 • przenoszenia Państwa danych osobowych
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych
 • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 • cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Należy zaznaczyć, że czasami nie będziemy w stanie Państwu pomóc, tj. w przypadkach, gdy prawo nakazuje nam przetwarzać Państwa dane osobowe.

 

Mechanizm Cookies na stronie internetowej CLARUM sp. z o.o.

 

Witryny i strony internetowe CLARUM sp. z o.o. mogą wysyłać i wykorzystywać tzw. pliki cookies (ciasteczka).

Pliki cookies, czyli „ciasteczka”, są to pliki tekstowe, zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej przeglądarka wysyła taki plik i w ten sposób może być każdorazowo rozpoznana. Pliki cookies są niezbędne do umożliwienia użytkownikowi poruszania się po stronie i korzystania z jej zasobów. Ponadto pliki cookies, poprzez gromadzenie informacji dotyczących sposobu wykorzystywania serwisu przez użytkowników, zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz zwiększają jego wydajność, pozwalając Państwu szybciej znaleźć potrzebne informacje.

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi przez administratora danych, tj. CLARUM sp. z o.o.

Pliki cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody. Nie rozpowszechniają wirusów i nie są w żaden sposób niebezpieczne.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www CLARUM sp. z o.o.

 

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

Zmiany

 

W przypadku zmiany niniejszej Polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Jak można się dowiedzieć o zmianach w niniejszej Polityce?

 

Jeśli wprowadzimy ważne zmiany, takie jak sposób, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, powiadomimy Państwa o tym. Może to być sms, wiadomość e-mail lub kontakt telefoniczny.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na dane zmiany, zawsze mogą przestać korzystać z naszych usług i przestać podawać nam więcej swoich danych osobowych.

 

Jak można się skontaktować z CLARUM sp. z o.o.?

 

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki można się z nami skontaktować:

 1. a) listownie: ul.Józefa Wolnego 4/8, 40-857 Katowice
 2. b) przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://clarum.pl/kontakt/
 3. c) telefonicznie: 795 805 595
 4. d) e-mailem na adres: biuro@clarum.pl.